บ้านธรรมะ

แจก CD-DVD ธรรมะฟรี, หนังสือธรรมะ , หนังสือสวดนมต์

เสีียงสวดมนต์

 

บทสวดมนต์สร้างเสริมบารมี 5 พระคาถา
 
คลิ๊กขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก save target as ไฟล์ MP 3
 
 
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บทแผ่เมตตา.mp3 (281.0 KB, 1067 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บทสวดไตรสรณคมณ์.mp3 (530.3 KB, 795
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.mp3 (4.48 MB, 1309
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 พระคาถาพาหุง.mp3 (2.28 MB, 1060 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 อัปปมัญญาภาวนา(บาลี).mp3 (1.04 MB, 720
views)
ไฟล์ขนาดเล็ก WMA
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บทแผ่เมตตา.wma (696.4 KB, 2134 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บทสวดไตรสรณคมณ์.wma (2.97 MB, 1551
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.wma (5.82 MB, 1982
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พระคาถาพาหุง.wma (1.36 MB, 1690 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma
  
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
  
 

คำสมาทานพระกรรมฐาน

คำบูชาพระรัตนตรัย

โยโส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมเหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง
อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม
ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ
ภันเต ฯ หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม
และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี
และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน
ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

 
 
คำสมาทานพระกรรมฐาน

 ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ศิษย์หลวงพ่อปาน
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

อิมาหัง ภะคะวา
อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัจชามิ

ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า(ทั้งหลาย)
ขอมอบกาย ถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า(ทั้งหลาย)
ขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม
และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบ ๆ กันมา มีหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโคเป็นที่สุด ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ
พระปิติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 ขอพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปีติทั้ง 5
และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 จงมาบังเกิดปรากฎ ในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร
ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดนี้เถิด

 

ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า
ขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิต สามารถกำหนดจิตรู้ภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต
และปัจจุบันได้ทุกขณะจิต ที่ปรารถนาจะรู้ เมื่อรู้แล้ว
ขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และพยากรณ์ได้ ตามความเป็นจริงทุกประการ
เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้น
ได้โดยมิต้องกำหนดจิต แม้แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

  
  
  
  
เพลงสวดมนต์ บทสวดประกอบดนตรี
ดาวน์โหลดแยกไฟล์ ตามคุณภาพ
MP3
MP3
WMA
( สูง >> ต่ำ )
320
Kbps
128
Kbps
48
Kbps
01.ชุมนุมเทวดา
02.นมัสการพระพุทธเจ้า
03.นมัสการพระรัตนตรัย
04.อิติปิโส ภควา
05.พาหุง มหากา
06.คาถาชินบัญชร
07.คาถาโพธิบาท
08.ปาระมี 30 ทัศ
09.ยะถา สัพพี
10.แผ่เมตตา
11.คาถาชินบัญชร-เยาวชนหมู่
12.ยอดพระกัณฑ์
****************************************************************************************************
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)